Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej
Strona głowna  /  Aktualności
   Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 


  
Mamy nadzieję, że przybliży ona Państwu życie naszego  
przedszkola oraz okaże się źródłem cennych informacji.
 
 
 
 
 
Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY na plakat "STOP SMOGOWI"

 

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Stop smogowi”. Konkurs dedykowany jest dla dzieci z terenu gminy Bystra-Sidzina.

 

REGULAMIN Konkursu plastycznego "Stop smogowi" realizowanego w ramach projektu „Na ratunek naszej Ziemi”

§ 1

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań proekologicznych związanych z ochroną powietrza wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin, w szczególności :

– uświadamianie wpływu smogu na otoczenie

– propagowanie sposobów zapobiegania zjawisku smogu

– rozwijanie kreatywności w zakresie technik sztuki plastycznej

 

§ 2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej.

2. Adres Organizatora: Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej, Bystra Podhalańska 401, 34-235 Bystra Podhalańska.

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację konkursu są: Monika Matyasik i Anna Kozłowska, udzielanie informacji na temat Konkursu: e-mail:ppbystra401@gmail.com

4. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z gminy Bystra- Sidzina.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli oraz szkół podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych:

-przedszkolaki,

- uczniowie klas 1-4

- uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej.

Każda placówka może dostarczyć max.3 prac z każdej kategorii wiekowej.

3.Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. W ramach konkursu należy wykonać indywidualną pracę plastyczną- plakat dowolną techniką, format A3 lub A4,

5. Dopuszczone zostaną prace plastyczne wykonane w różnych technikach "płaskich", w formacie nie większym niż A3.

6. Z jednej placówki edukacyjnej może zostać złożonych maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej.

7. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa i adres placówki edukacyjnej, imię, nazwisko i wiek autora pracy

8. Prace należy złożyć w Przedszkolu Publicznym w Bystrej Podhalańskiej w godzinach od 8-15 do dnia 24 września2021r.

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac i ich publikację w Internecie i na stronie Przedszkola, a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji ochrony powietrza, stronie internetowej lub profilu Facebook Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej.

10. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i będą przetwarzane zgodnie z zapisami tegoż rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Imię, nazwisko, wizerunek oraz szkoła/placówka laureatów konkursu mogą być upublicznione na stronach internetowych Organizatora. Każdy z uczestników konkursu ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy RODO. Powyższe prawa uczestnik może zrealizować przy pomocy Inspektora Ochrony Danych.

11. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

12. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

 

§ 4

Ocena prac konkursowych

1. Konkurs jest złożony z dwóch etapów:

1) Etap I każda placówka może przekazać na Konkurs maksymalnie trzy prace, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach przedszkolnych/ szkolnych.

2) Etap II Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów.

2. Złożone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 1) trafność doboru tematu pracy, 2) jakość wykonania, 3) oryginalność, 4) stopień trudności wykonania, 5) samodzielność wykonania

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§ 5

Wyniki

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej w portalu Facebook

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 września 2021r.

 

§ 6

Nagrody

1. Organizator przyzna nagrody o charakterze edukacyjnych dla laureatów konkursu (miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych), Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej oraz na profilu Przedszkola w portalu Facebook.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-09-09 21:01:22

Drodzy Rodzice i dzieci zachęcamy do udziału w KONKURSIE EKOLOGICZNO-TECHNICZNYM

 

„Drugie życie śmieci- eko zabawka”- czekają super nagrody. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Cele konkursu:

- pokazanie, że z surowców wtórnych oraz odpadów z tworzyw sztucznych można wykonać użyteczne oraz dekoracyjne przedmioty

- uświadomienie znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska,

-uświadomienie znaczenia segregacji odpadów w gospodarstwie domowym,

- aktywizacja środowiska lokalnego oraz rozwijanie współpracy z rodzicami

- zachęcanie rodziców i dzieci do wspólnego spędzania czasu

 

2.Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej w ramach projektu „Przedszkolaki na ratunek naszej Ziemi”

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

1. Placówki oświatowe z terenu Gminy Bystra-Sidzina

2. Dzieci uczęszczające do przedszkola w Bystrej Podhalańskiej wraz z rodzicami

 

3. Warunki uczestnictwa:

- technika i tematyka prac jest dowolna, choć do ich wykonania muszą być wykorzystane różne, nietypowe przedmioty, które są zazwyczaj wyrzucane np. różnego rodzaju pudełka, wytłoczki po jajkach, butelki, nakrętki i inne materiały recyklingowe.

- format prac przestrzenna

- każda praca powinna mieć opis zawierający:

• tytuł pracy

• imię i nazwisko, wiek autora pracy; imię dziecka oraz imię rodzica/opiekuna (np. Tomek Kowalski z mamą Kamilą)

- każda rodzina może oddać tylko jedną pracę.

 

4. Miejsce i termin składania prac:

- Przedszkolaki składają prace u swoich wychowawców w terminie do 30.09.2021 (czwartek)

 

5. Ocena:

Jury oceniać będzie prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

• realizację tematu konkursowego (zgodność z regulaminem)

• oryginalność pomysłu

• walory estetyczne dzieła

• wkład pracy

• użyteczność zabawki

 

6. Wyniki konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się do 08.10.2021r

 

7. Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

8. Postanowienia końcowe

1.Prace przechodzą na własność organizatorów.

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk uczestników oraz laureatów konkursu, a także zwycięskich prac.

3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć prac i ekspozycji prac biorących udział w konkursie bez zgody autora oraz udostępniania prac wszystkim zainteresowanym instytucjom, celem ekspozycji.

5.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

9. Osoby do kontaktu: Monika Matyasik, Anna Kozłowska (18 2681014)

 

  

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-09-09 20:51:29

Drodzy Rodzice!

 

Nasze przedszkole po raz kolejny dołączyło do akcji charytatywnej

 

KREDKOBRANIE

Celem akcji jest zbiórka przyborów szkolnych oraz artykułów plastycznych (np.: kredki, ołówki, gumki, zeszyty, farby, plastelina, itp.) dla dzieci i młodzieży mieszkających na Kresach. Zbierane przybory szkolne artykuły szkolne i materiały plastyczne muszą być nowe. W naszym przedszkolu zbiórka potrwa do 24 września 2021r. Przyniesione rzeczy prosimy przekazywać poprzez dzieci lub włożyć do koszy znajdujących się w przedszkolnych korytarzach.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w akcję!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-09-06 18:37:57

Pierwsze torby na zakupy już znalazły swoich właścicieli. Czekamy na więcej zakrętek.

Dziękujemy p. K. Pytel za uszycie nam ekologicznych torb.

 

Przypominamy:

W ramach projektu „ Na ratunek naszej Ziemi ” realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej ze środków WFOŚ zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu gminy Bystra-Sidzina do włączenia się w zbiórkę nakrętek dla Madzi

https://www.facebook.com/PomocdlaMadzizeSkawicy/

 

„Po co wyrzucić do śmieci coś, dzięki czemu możemy pomóc innemu człowiekowi…”

 

Za zebrane min. 5 kg nakrętek otrzymasz ekologiczną torbę na zakupy.

Ekologiczno- charytatywna akcja organizowana przez Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej adresowana jest do wszystkich mieszkańców z terenu gminy Bystra- Sidzina.

Polega na zbiórce nakrętek od butelek i pojemników z tworzyw sztucznych, zbieramy tylko

i wyłącznie plastikowe zakrętki typu PET, tzn. plastikowe bez domieszek szkła, metalu itp.

Aby wziąć udział w konkursie należy uzbierać jednorazowo min. 5 kg nakrętek

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w naszą akcję!!!

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-09-06 18:21:31

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-09-01 12:01:47

Drodzy Rodzice miło nam poinformować iż, otrzymaliśmy nagrodę ORŁY Edukacji Gold 2021. Jest to najwyższa nagroda w dziedzinie edukacji, przyznawana najlepszym Przedszkolom oraz Szkołom na terenie Polski.

 

Program konkursu został stworzony, aby spośród istniejących na rynku placówek, wyróżnić liderów branży edukacyjnej, którzy wyznaczają nowe kierunki rozwoju, stawiają na innowację i nieustanny rozwój placówki, dzieci i nauczycieli. W naszym Przedszkolu przekłada się to znacząco na wysoką jakość edukacji, wychowania i opieki. Zadaniem jakie stawiamy sobie każdego dnia w pracy jest to, by dzieci czuły się u nas radosne, bezpieczne i kochane. Nagroda ta potwierdza nasz wkład i zaangażowanie w edukację młodego pokolenia. Dziękujemy za to wyróżnienie.

 

Podziękowania należą się również Wam rodzice, gdyż to Wasze pozytywne opinie o naszej placówce zadecydowały o otrzymaniu tego wyróżnienia. 

 

  

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-08-31 10:30:19

DRODZY RODZICE - TUŻ TUŻ 01 WRZEŚNIA PRZYPOMINAMY:
Przed wejściem do przedszkola:
1. Upewnij się, że twoje dziecko dobrze się czuje i nie ma gorączki.
2. Załóż maseczkę.
3. Zdezynfekuj ręce.
W przedszkolu:
4. Zachowaj odległość od innych osób.
5. Przypilnuj, aby dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów z domu.
6. Ogranicz czas pobytu w placówce.
7. Przyprowadzaj i odbieraj dziecko w stałych godzinach.
8. Sprawy organizacyjne załatwiaj w sposób zdalny.
9. Aktualizuj na bieżąco swoje dane kontaktowe.
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NAS NAJWAZNIEJSZE
DO ZOBACZENIA

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-08-30 12:15:05

 

W ramach projektu „ Na ratunek naszej Ziemi” realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej ze środków WFOŚ zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu gminy Bystra-Sidzina do włączenia się w zbiórkę nakrętek dla Madzi.

 

https://www.facebook.com/PomocdlaMadzizeSkawicy/

 

„Po co wyrzucić do śmieci coś, dzięki czemu możemy pomóc innemu człowiekowi…”

Za zabrane min. 5 kg nakrętek otrzymasz ekologiczną torbę na zakupy.

 

Cel akcji:

- dbałość o środowisko naturalne i ekologię

- pomoc dla niepełnosprawnego dziecka

 

Czas trwania akcji:

od 1 września 2021 r. do wyczerpania nagród (ekologiczne torby na zakupy)

 

Założenia akcji:

Ekologiczno- charytatywna akcja organizowana przez Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej adresowana jest do wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Bystra- Sidzina.

Polega na zbiórce nakrętek od butelek i pojemników z tworzyw sztucznych, zbieramy tylko i wyłącznie plastikowe zakrętki typu PET, tzn. plastikowe bez domieszek szkła, metalu itp.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy uzbierać jednorazowo min. 5 kg nakrętek

- czyste nakrętki należy przynieść zapakowane w worku,

- worek należy opisać –imię i nazwisko oraz ilość zebranych nakrętek

- worki z nakrętkami przynosić można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola od 7.30-15.30.

- nagrodą za każde 5 kg zebranych nakrętek jest ekologiczna torba na zakupy

- na karcie zgłoszeń należy potwierdzić ilość złożonych nakrętek oraz odbiór torby

- maksymalna ilość otrzymanych nagród na jedną rodzinę to 2 torby.

 

Pamiętaj zbiórka nakrętek to mały gest, który nie pociąga za sobą żadnych kosztów a może pomóc.

 

Czy wiesz, że….

Jeden 60 l worek na śmieci to ok. 10 kg zakrętek, 2500 kg zakrętek to 250 worków.

 

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w naszą akcję!!!

 

Pamiętajcie dbając o nasze środowisko można pomagać innym.

Koordynatorzy akcji w przedszkolu: Anna Kozłowska, Monika Matyasik

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-07-30 19:16:05

Zapraszamy do obejrzenia filmików podsumowujących zajęcia z rytmiki w grupie 4-latków.

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-26 15:20:10

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-25 18:01:44